Založit novou webovou stránku nebo e-shopChci nový web

obchodní podmínky

      Všeobecné obchodní podmínky od 1.1.2019 

1.                  Účel a rozsah platnosti

1.1 Všeobecné obchodní podmínky stanoví obecné podmínky mezi Sklenářstvím Chotutice , Průběžná 1, 28103 Chotutice

  jako řemeslnou firmou a jejími zákazníky.

1.2            VOP tvoří jako příloha nedílnou součást každé nabídky (smlouvy) uzavřené mezi Společností a zákazníkem ohledně dodávky výrobků jiných výrobců nebo výrobků na zakázku vyrobených Sklenářstvím Chotutice.

1.3            Pro zakázkovou výrobu jsou závazné objednávky , písemné,ústní,emailem,dohdou na mesengeru a podobně. Zakázka je závazná a započata ihned po zaplacení zálohy či plné ceny dle uvážení Sklenářství Chotutice.

1.4            U zakázkové práce nelze odstoupit od smlouvy pokud je ze strany Sklenářství Chotutice postupováno dle předchozího ujednání a je již započata práce , výrobcy Sklenářství Chotutice dle zákona náleží při odstoupení od smlouvy , plná cena objednaného výrobku .

1.5            Tyto VOP se vztahují na výrobky a služby, které Společnost Sklenářství Chotutice nabízí svým zákazníkům v oblasti sklenářských prací , kovovýroby,rámování,paspartování,opracování plastů a plexiskla dle požadavků zákazníka

1.6            Tyto VOP se vztahují na všechny objednávky zákazníka a použijí se zejména v těch případech, kdy není ohledně konkrétní dodávky uzavřena samostatná písemná smlouva a existence a obsah VOP jsou stranám známy.

 

2.                  Nabídka, uzavření smlouvy, místo plnění, termín plnění, jakost a předání plnění

2.1            Místem plnění pro veškerý obchodní styk je sídlo Společnosti, nebo teréní práce a montáže u zákazníků

2.2            Zákazník projevuje svoji vůli uzavřít smlouvu se společností zasláním objednávky na konkrétní plnění. Na objednávku reaguje Společnost zasláním nabídky, či potvrzením a zasláním zálohové faktury či plné faktury dle uvážení  firmy Sklenářství Chotutice 

2.3            K uzavření závazné smlouvy podle těchto VOP dochází v okamžiku, kdy zákazník bez výhrad potvrdí přijetí nabídky. Přijetím nabídky ve lhůtě pro její přijetí (v tam uvedené době její platnosti ) je ve smyslu ustanovení § 2079 OZ uzavřena smlouva. Zákazník není oprávněn sám v obsahu nabídky činit jakékoliv změny. Pokud zákazník předloženou nabídku změní, není uzavřena smlouva, ale jedná se v takovém případě o odmítnutí nabídky a změněná nabídka se považuje za novou nabídku (§ 1740 a násl. OZ).  Pokud Společnost změněnou nabídku potvrdí, je smlouva v rozsahu změněné nabídky uzavřena.

2.4            Pokud v písemné nabídce Společnosti není stanovena lhůta platnosti nabídky, má se za to, že nabídka platí závazně 3 měsíce.

2.5            Termín plnění nebo částečného plnění zakázky stanoví sklenářství Chotutice s ohledem na své kapacitní možnosti. V případě, že zákazník trvá na závazném termínu plnění, musí být tato podmínka písemně odsouhlasena.

2.6           O dokončení zakázky je zákazník informován písemně nebo telefonicky a zakázku přebírá obvykle v sídle Sklenářství Chotutice , Průběžná 1,28103 Chotutice. při předání zakázky dostane každý zákazník řádně vyplněný doklad s číslem dokladu.

2.7            V případě, že zakázku přepravuje k zákazníkovi firma Sklenářství Chotutice vlastním dopravním prostředkem, předává tuto zakázku zákazníkovi pověřený zástupce firmy Sklenářství Chotutice

2.8            Zákazník je povinen bez zbytečného odkladu ,zkontrolovat předmět dodávky. Zákazník je povinen před podpisem předávacího protokolu oznámit jakékoliv zjištěné vady a nejasnosti týkající se funkce předmětu dodávky. Na neoznámené zjevné a vizuálně zjistitelné vady se nebude brát později zřetel. Dále se nebude brát ohled na pozdější námitky, že byla zákazníkovi nedostatečně vysvětlena funkce dodaného zařízení a způsob jeho řádného užívání.

2.9        V případě reklamací, které se týkají rozměrů, nebo funkce dodávky je nutné, aby zákazník tuto reklamaci písemně uplatnil co nejdříve po zjištění vady a v každém případě před jakýmkoliv dalším použitím této dodávky. Zákazník musí umožnit  přezkoumat předmět reklamace (tvrzenou vadu dodávky) na neporušené dodávce buď na vlastním pracovišti, nebo v sídle Sklenářství Chotutice. V případě sporu bude reklamace řešena ve spolupráci s nezávislou certifikovanou společností.

 

3.                  Cena a platební podmínky

3.1            Cena za dodávku je stanovena na základě cenové kalkulace Společnosti, přičemž Společnost zákazníka informuje pouze o konečné ceně, pokud písemně není dohodnuto jinak.

3.2            Fakturu za dodávku (daňový doklad) vystavuje Společnost na základě dodacího listu potvrzeného zákazníkem a to ve lhůtě splatnosti 14 dnů od data potvrzení dodacího listu. Delší lhůta splatnosti musí být písemně dohodnuta před převzetím zakázky. Společnost si vyhrazuje právo, zejména u nových odběratelů, vyžadovat zálohové platby, nebo dílčí platby v hotovosti. Platbu (doplatek) provede zákazník při předání hotového výrobku k užívání.

3.3            V případě prodlení se splatností pohledávky je Společnost oprávněna vedle zákonného úroku z prodlení také smluvní úrok ve výši 0,05% z dlužné částky za každý započatý den prodlení. Veškeré náklady na vymáhání pohledávky jdou k tíži zákazníka.

3.4            Předmět dodávky zůstává ve vlastnictví Společnosti až do úplného zaplacení sjednané ceny. Společnost má v souladu s ustanovením § 1395 OZ právo zadržet dodávku zákazníka v případě, že má vůči zákazníkovi neuhrazené pohledávky.

 

4.                  Vyšší moc

4.1            Pro potřeby VOP se vyšší mocí rozumí všechny okolnosti a vnější události výjimečného a nevyhnutelného charakteru, které smluvní strany nemohly předvídat při uzavření smlouvy a které znemožňují jedné ze stran dodržet všechny nebo část smluvních závazků. Jedná se například o povodně, požáry, přírodní a živelné katastrofy, válečný stav, stávky většího rozsahu apod.

4.2            O zjištěné skutečnosti, na kterou lze vztáhnout uvedenou definici vyšší moci, je povinna postižená strana druhou stranu vyrozumět bez zbytečného odkladu (pokud tomu nebrání technické překážky).

 

5.                  Závěrečná ustanovení

5.1            Právní vztahy smluvních stran se řídí zejména zákonem č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění a souvisejícími předpisy.

5.2            Spory, vyplývající z uzavřené smlouvy, které nebudou vyřešeny dohodou smluvních stran, budou řešeny příslušným soudem.

5.3            VOP se vztahují na veškeré dodávky firmou Sklenářství Chotutice zákazníkovi obsažené ve smlouvě (akceptované nabídce ) a dodacích listech.

5.4            Tyto VOP nahrazují veškeré, dříve vydané dodací, platební nebo jiné podmínky, vztahující se na plnění poskytovaná zákazníkům.

5.5            Tyto VOP vstupují v platnost od 01. 01. 2019 a vůči konkrétnímu zákazníkovi jsou účinné dnem uzavření smlouvy za podmínky, že jsou její součástí, nebo pokud jsou stranám známy (§ 1751 odst. 1) OZ).


V Plaňanech dne: 01. 01. 2019
Majitelka firmy : Gabriela Kaplanová

IČ:07409656

pražská 29

28104 Plaňany

Tel:775406286

 

 

TOPlist